آگهی مزایده عمومی واگذاری پارکینگ شریعتی، شهید شریفی و گلدیس (نوبت اول)

آگهی مزایده عمومی واگذاری پارکینگ شریعتی، شهید شریفی و گلدیس (نوبت اول) 150 150 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر