مالکین و رانندگان ناوگان بار بنزین سوز

مالکین و رانندگان ناوگان بار بنزین سوز 463 810 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

پیرو اقدامات و طرحهای اجرا شده در خصوص مدیریت مصرف سوخت و مصوبات مربوطه به اطلاع می رساند سهمیه اعتباری بنزین باقیمانده در کارت سوخت برای افرادی که به صورت غیر عملکردی سهمیه (اعتباری) دریافت می نمایند در صورت عدم مصرف به ماه بعد انتقال داده نمی شود ولیکن در صورت دریافت سهمیه اعتباری بر اساس پیمایش و عملکرد سهمیه (سهمیه عملکردی) به ماه بعد انتقال داده می شود.