فراخوان طراحی کارت شهروندی

فراخوان طراحی کارت شهروندی 516 903 سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل شهرداری شاهین‌شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در نظر دارد با هدف افزایش قایبلیت های سیستم کارت بلیت نسبت به راه اندازی پروژه کارت هوشمند شهروندی در شاهین شهر اقدام نماید.بنابراین به منظور ارتقاء تجلی هویت شهری از کلیه علاقمندان دعوت بعمل می آید برای طراحی کارت (پشت و رو) و نام آن پیشنهادهای خود را مطابق با مشخصات زیر ارسال نمایید.