آدرس مراکز معاینه فنی

1-مرکزمعاینه فنی سازمان تاکسیرانی با کد  4265

آدرس :شاهین شهر میدان ولیعصربلوار آزادگان نرسیده به شرکت گلبافت جنب پارکینگ کامیونها تلفن :4527958

2-مرکز معاینه فنی خودروهای سبک آزادگان اکبر جهانگیری  کد4263

آدرس :جاده شاهین شهر اصفهان بعد از سردخانه بهار –روبروی شرکت ابزاران جنب نمایندگی سایپا جهانگیری تلفن45271700- 45242000